Menu
Xem theo ngày :

Thay đổi vốn điều lệ

Vốn và cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần

Điều 23, Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định các thực hiện góp vốn và các quyền, nghĩa vụ liên quan đến  việc góp vốn vào công ty cổ phần trở lên như sau

 1. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhauu đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền phát hành tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp. Cổ đống sáng lập và cổ đông phổ thông tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp phải thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn này, số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông được đăng ký mua
 2. Trong thời hạn kể từ ngày cuối cùng các cổ đông phải thanht oán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, công ty phải thông báo kết quả góp vốn cổ phần đã đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh
 3. Trường hợp cổ đông không thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua trong thời hạn90 ngày, kể từ khi  Công ty  được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì thực hiện theo quy định sau đây:

a)   Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua lại sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác

b)   Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được quyền chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác

c)   Trường hợp cổ đông không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, số cổ phần còn lại được  xử lý theo quyd dịnh tai khoản 3, Điều 84 của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cuối cùng cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua, đồng thời công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập theo quy định

 1. Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn 90 ngày quy định ở trên
 2. Sau 03 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, nếu số cổ phần được quyền phát hành quy định tại Khoản 4, Điều 84 Luật Doanh nghiệp (Trường hợp các cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết số cổ phần được quyền chào bán thì số cổ phần còn lại phải được chào bán và bán hết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) không được bán hết, công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm số vốn được quyền phát hành ngang bằng với số cổ phần đã phát hành. Công ty cổ phần không được tăng số cổ phần được quyền phát hành khi số cổ phẩn hiện có chưa được bán hết.
 3. Hạn chế chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập quy định tại Khoản 5, Điều 84 Luật doanh nghiệp (Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty) chỉ áp dụng đối với số cổ phần đăng ký mua tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp lần đầu và đã góp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Các tin khác
Tài liệu ưa thích
  Địa chỉ liên hệ
  • Công ty TNHH Tư vấn Hà Lê

  • Trụ sở chính : 35/12 Phân Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
  • Văn phòng giao dịch: P.2104, Khu A, Tòa nhà M3-M4 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  • Tel: 04.6273,8033 / Fax:04:6273.8028
  • Hotline: 091206 3384
  • Email: sales@hale.com.vn
  • Website:www.hale.com.vn
  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀ LÊ
  Add: P.2104, Khu A, tòa nhà M3-M4 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  Tel: 04 .6273.8033 / Fax: 04.6273.8028.
  Thiết kế website bởi ADC Việt Nam
  • Số lượt thăm:68376
  • Online:3